Menu
EUR

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1       123Paracord B.V. heeft als doel het drijven van detailhandel. 123Paracord is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder dossiernummer 78342465. Het btw-nummer is NL861356615B01.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en alle tot stand gekomen overeenkomsten

1.3       Als er een verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is, dan gaan de afspraken in de opdrachtbevestiging voor.

1.4       Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op de site van 123Paracord worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde willekeurig moment terug te trekken.

 

Artikel 2: De overeenkomst

2.1       De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van 123Paracord is aanvaard.

2.2       Als het aanbod via elektronische weg is aanvaard, bevestigt 123Paracord onverwijld dat het aanbod is aanvaard. Deze bevestiging zal via elektronische weg worden verstuurd.

 

Artikel 3: Verzending en levering

3.1       Producten die voor 14:00 uur zijn besteld, worden dezelfde dag verzonden.

3.2       123Paracord behoudt het recht om van lid 1 af te wijken. In dat geval zal het product uiterlijk binnen 30 dagen worden verstuurd.

3.3       123Paracord is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertragingen die opgelopen worden door drukte of andere vertragingen bij de vervoersbedrijven. Indien mogelijk, verstuurt 123Paracord hierover bericht.

3.4       Als plaats van levering geldt het adres dat aan 123Paracord kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1       123Paracord blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

 

Artikel 5: Herroeping

5.1       De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

5.2       De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

5.3       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 123Paracord (123paracord, [email protected]). Dat kan bijvoorbeeld per brief per post of per e-mail.

5.4       De consument moet het product binnen 14 dagen nadat hij kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van het herroepingsrecht het product retourneren aan 123Paracord.

5.5       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.6       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomst van rechtswegen ontbonden.

5.7       Het herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte producten. Hieronder valt onder andere het op een specifieke, naar de wens van de klant, afgemeten paracord.

5.8       Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan kan 123Paracord verzendkosten in rekening brengen.

5.9       123Paracord zal het aankoopbedrag restitueren binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurd product. Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

5.10     De consument moet waardevermindering vergoeden als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Artikel 6: Verplichtingen tijdens de bedenktijd

6.1       Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product alleen uitproberen om te bepalen of het product voldoet aan de eisen. Het product op een andere manier gebruik is niet toegestaan.

6.2       Is het product wel gebruikt, dan kan de consument geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1       123Paracord is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

7.2       123Paracord is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat producten op een manier zijn gebruikt waar het niet voor is bedoeld en/of het belastbaar vermogen niet toereikend voor is.

7.3       Omdat paracord rekbaar is, is 123Paracord niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor afwijken van paracord van maximaal 5% van de bestelde afmeting, ook niet als deze afwijking na verloop van tijd ontstaat.

7.4       Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als er om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

7.5       Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor 123paracord aansprakelijk is.

7.6       De klant vrijwaart 123Paracord en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door 123Paracord ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van 123Paracord in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1       Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van 123Paracord.

8.2       Als er inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van 123Paracord, dan is voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt. een direct opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 750,00 verschuldigd. 123Paracord houdt het recht om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. 

 

Artikel 9: Wijziging van deze algemene voorwaarden

9.1       123Paracord behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9.2       Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen 123Paracord en de opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1     Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de klant en 123Paracord zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

10.2     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

10.3     Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechtbank Noord-Holland.

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »